Algemene voorwaarden

REGLEMENT NIEUWPOORT DRIVERS DAYS 2020 16 tot 17 mei

De inschrijving voor navolgend evenement en het aanvinken van de ‘algemene voorwaarden’ op het inschrijvingsluik betekent dat de inschrijver kennis heeft genomen van dit reglement, de inhoud integraal aanvaardt en er door gebonden is.

Art 1. Beschrijving/ omschrijving

De NDD-rally is een rally met ROADBOOK via bolletje-pijltje in en om Nieuwpoort, waarbij een team van twee personen tracht de juiste wegen te berijden die door de uitzetter zijn uitgestippeld en omgezet zijn naar een “bolleke-pijl”– roadbook.

De NDD-rally bestaat uit 2 gedeelten:

- de zg. ‘DREAMCAR RALLY’ op zaterdag 16 mei 2020

en

- de zg. ‘CLASSIC RALLY’ op zondag 17 mei 2020

De NDD-rally maakt deel uit van een evenement van vrijdag 15 mei tot en met zondag 17 mei 2020 in een organisatie van:

NIEUWPOORT DRIVERS DAYS CVBA

Met zetel te 8620 NIEUWPOORT, Lombardsijdestraat 5.

Kbo nr. BE0670 517 349

Verder aangeduid als inrichter of organisatie.

Art. 2 Toegelaten wagens en bestuurders:

WAGENS

1. DREAMCAR RALLY

Enkel wagens die volledig in orde zijn met het verkeersreglement (inschrijving, keuring, verzekering, …) kunnen deelnemen.

De voertuigen moeten zich van start tot finish op eigen kracht voortbewegen.

De wagens mogen NIET voorzien van enige vorm van publiciteit!

Bij inschrijving dient een foto van de auto doorgestuurd te worden (in kleur) op het volgende info@nieuwpoortdriversdays.be

De organisatie behoudt zich het recht toe de inschrijving te weigeren, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan onmiddellijk terug gestort.

Maximum 100 teams zullen worden toegelaten tot de start van de wedstrijd.

2. CLASSIC RALLY

Enkel wagens van minstens 25 jaar oud (datum eerste inschrijving telt) en die volledig in orde zijn met het verkeersreglement (inschrijving, keuring, verzekering, …) kunnen deelnemen.

De voertuigen moeten zich van start tot finish op eigen kracht voortbewegen.

De wagens mogen NIET voorzien van enige vorm van publiciteit!

Bij inschrijving dient een foto van de auto doorgestuurd te worden (in kleur) op het volgende info@nieuwpoortdriversdays.be

De organisatie behoudt zich het toe recht de inschrijving te weigeren, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden. Het eventueel reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt dan onmiddellijk terug gestort.

Maximum 100 teams zullen worden toegelaten tot de start van de wedstrijd.

BESTUURDERS

 • Per wagen mogen maximaal 2 personen ingeschreven worden. Mits betaling van een aanvullend (bovenop hetgeen voorzien in art. 6 van dit reglement) bedrag van €195 is een derde inzittende toegelaten.

 • Alle ingeschreven personen mogen de wagen besturen, en eventueel tijdens de rit afwisselen op voorwaarde dat zij voldoen aan de vereisten om een wagen te besturen.

 • De bestuurder moet aan de wettelijke beschikkingen voldoen om een motorvoertuig te besturen.

 • De minimum leeftijd voor navigators is 12 jaar (dag van verjaren geldt).

 • De navigator moet, indien hij of zij geen 18 jaar is, een schriftelijke toelating van de ouders of voogd kunnen voorleggen.

Art. 3 Technische controle

De wagen waarmee wordt deelgenomen moet voldoen inzake technische keuring, inschrijving, verzekering, enz.

Dit kan door de inrichter te allen tijde gecontroleerd worden.

In geen geval neemt de inrichter hiervoor enige verantwoordelijkheid.

Art. 4 Omschrijving van het gebruikte navigatie-systeem

1a. EENVOUDIG BOLLEKE-PIJL (recreatie)

De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten, te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan. Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet een beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden.

1b. BOLLEKE-PIJL (Toerisme - Sport)

De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-pijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan. Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet een beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden.

1c. GISTILEERD BOLLEKE-PIJL (Toerisme - Sport)

De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten, te rijden van het bolleke naar de pijl. In tegenstelling tot het kaartlezen, waar een volledig ingetekend pleintje volledig moet worden bereden, is het bij een bolleke-ijl de bedoeling om de route daar vrij te laten. Er mogen dan ook bij een volledig getekende driehoek geen controleletters staan. Wanneer de inrichter een valstrik wil maken, dan moet één beentje onderbroken zijn of moet het pleintje ontbonden worden.

De te volgen route wordt opgegeven door situatietekeningen met of zonder afstanden en met of zonder herkenningspunten te vergelijken met bolleke-pijl, maar alle situaties zijn samengevoegd door de te berijden weg als één lijn weer te geven eindigend op een pijl.

Art. 5 Vergunningen, inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld binnenkomen bij de inrichter, dit vóór 30/04/2020 om 23:29.

Laattijdige inschrijvingen worden niet aanvaard, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van de inrichter.

Art. 6 Inschrijvingsrecht, verzekering

a. INSCHRIJVINGSRECHT

Het inschrijvingsrecht, te betalen aan de inrichter, bedraagt €695 incl. BTW per team van 2. In dit inschrijvingsrecht zijn roadbook, administratieve bijdrage gemeenten, startnummers,… inbegrepen.

De betaling van het inschrijvingsrecht dient te gebeuren via overschrijving op rekening BE95 7340 4269 4658 van CVBA NIEUWPOORT DRIVERS DAYS met vermelding van “NDD 2020 – naam piloot”. Het bedrag moet vóór 30/04/2020 op de rekening beschikbaar zijn alvorens een team als ‘ingeschreven’ beschouwd wordt.

Tevens is inbegrepen in de inschrijvingsprijs: toegang gala-diner 16.05.2020, ontbijt en lichte lunch op de dag van de rally waarvoor men is ingeschreven.

Dit geldt eveneens voor de eventueel bijkomend ingeschreven passagiers.

Ook andere supplementen dienen op voorgaande rekening betaald te worden met vermelding van het gevraagde supplement en de naam van de piloot.

Annuleringen na 30/04/2020 worden niet meer aanvaard. Elke betaling aan de inrichter wordt dan definitief en kan niet meer teruggevorderd worden, zelfs bij niet deelname.

b. VERZEKERING ORGANISATIE

De organisatie heeft een verzekeringspolis bij groep AXA BELGIUM NV (polis nr****************) onderschreven. Op eerste verzoek van elke deelnemer kan een kopie van de polisvoorwaarden worden overgemaakt. Voor alle risico’s die niet het voorwerp uitmaken van de onderschreven polis, is de organisatie niet aansprakelijk en dient elke deelnemer desgevallend zelf een voorafgaande verzekering te onderschrijven, met duidelijke uitdrukking van afstand van verhaal op de organisatie.

Art. 7 Varia

1. PARC FERMÉ

 • Er is plaats voorzien om de wagen te stallen in het zg. ‘parc fermé’, hierna ‘het park’ genoemd.

 • Het is verboden om trailers op het park te plaatsen.

 • Het is verboden om een voorraad benzine op het park binnen te brengen. Tanken is sowieso verboden op het park.

 • De rallywagen dient in het park verplicht op een grondzeil te worden geplaatst. Het is verboden om het vuil en de vloeistoffen die eventueel op het grondzeil gelekt zijn, op het park achter te laten.

 • De deelnemers dienen alle afval zelf mee te nemen. Op het park zullen geen containers of vuilnisbakken aanwezig zijn.

 • Barbecue of open vuur is verboden op het park.

 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal, vandalisme ed. aan de voertuigen of andere goederen van de deelnemers.

2. ROADBOOK - wegcode

 • De wegcode dient absoluut te worden gerespecteerd.

 • De NDD-rally betreft in geen enkel geval een snelheidsproef.

 • Bij onverenigbaarheid tussen het roadbook en de wegcode, geldt deze laatste.

 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten/verwarrende situaties/onvolkomenheden in het roadbook.

3. VERZEKERING – DIEFSTAL – VERLIES – SCHADE

 • De deelnemers dienen de wettelijke verplichte verzekering BA-autovoertuigen mbt hun voertuig afgesloten te hebben.

 • De deelnemers die wensen dat hun voertuig tegen eigen schade, diefstal ed. .. verzekerd is, dienen daarvoor zelf in te staan.

 • Onder geen beding zal uit het zich inschrijven voor de rally op welke manier dan ook kunnen afgeleid worden als zouden ze hiervoor verzekerd zijn.

 • Enkel de eigen verzekering van de bestuurders en/of diens voertuig telt.

 • De organisatie is onder geen enkel beding aansprakelijk voor verlies, diefstal, eigen schade van het voertuig en/of onderdelen ervan of overige goederen van de deelnemers.

4. PUBLICITEIT

 • De teams aanvaarden door het eenvoudige feit van de inschrijving aan de rally dat akkoord zijn om op het deelnemend voertuig de publiciteit te voeren die door de organisatie is opgelegd en dit op de plaatsen van het voertuig die de organisatie aanduidt.

 • Het is verboden om eigen publiciteit aan te brengen op het voertuig. De organisatie kan wel bijkomende publiciteit toestaan, doch daarvoor is uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming voor nodig. De bewijslast ligt bij de deelnemer.

 • In elk geval zal de verplicht aan te brengen publiciteit gedurende geheel de rally én de bijkomende activiteiten op het voertuig moeten aangebracht zijn en blijven.

 • Bij miskenning van het vorige kan de inrichter deelname of verdere deelname verbieden, zonder enig recht op teruggave inschrijvingsgelden.

5. TOEPASSELIJK RECHT-BEVOEGDE RECHTBANK

 • Bij eventuele discussies over de toepassing van onderhavig reglement is enkel en alleen Belgische recht van toepassing.

 • Enkel de Rechtbanken West-Vlaanderen, afdeling Veurne, dan wel Gent, afdeling Veurne zullen bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op onderhavige overeenkomst.